توضیحات

آخرین ستاره نخستین مجموعه شعر مریم مجدی که با صدای خود شاعر منتشر شده است